All Members of FY2021

Position Name Email-address
@ile.osaka-u.ac.jp
Papers
Professor Masayoshi Tonouchi tonouchi
Asso.professor Hironaru Murakami hiro
Appointed professor Keiko Kitagishi kitagishi-k  
Appointed professor Hidetoshi Nakanishi nakanishi-h  
Appointed
Asst. prof.
Kazunori Serita serita-k  
Guest Asso.professor Iwao Kawayama    
Guest prof. Junichiro Kono    
Researcher Hiroshi Otera otera-h  
Researcher Kosuke Okada okada-k  
Researcher Chen Gong gong-c  
Secretary Mayo Iwami iwami-m  
D3 Jiang Hao jiang-h  
D3 Abdul Mannan mannan-a  
D1 Yang Dongxun yang-dx  
D1 Fumikazu Murakami murakami-f  
M2 Satoshi Kobatake kobatake-s  
M2 Li Zhixian li-zu  
M2 Wang Ke wang-k  
M1 Chen Haidong chen-h  
B4 Taiga Fukuda fukuda-t  
B4 Fumiya Sakamoto sakamoto-f  
Reaearch Student Su Jie su-jie